Thẻ Canonical là gì? Tác dụng của Canonical trong website.

Thẻ Canonical là gì?

Thẻ Canonical là 1 cách để truyền giá trị của một trang cho một trang khác mà không phải sử dụng Redirect 301. Canonical được sử dụng trong trường hợp một trang web có thể được truy cập bằng nhiều URL khác nhau. Do Google coi mỗi URL là một trang độc lập nên nó chỉ Index một URL. Những URL còn lại sẽ không được Index và những giá trị của chúng sẽ không được sử dụng để tăng uy tín và thứ hạng trang đích .khi them thẻ Canonical vào web giúp bộ máy tìm kiếm Google biết đâu là nội dung gốc,tránh được lỗi trùng lặp nội dung hoặc phát sinh link không mong muốn .

Thẻ Canonical hỗ trợ SEO như thế nào?

Một vấn đề lớn đối với các công cụ tìm kiếm là xác định nguồn gốc cho các tài liệu có sẵn trên nhiều URL. Sao chép nội dung có thể xảy ra theo nhiều cách, bao gồm các trường hợp sau:

  1. Sao chép do tham số GET.
  2. Sao chép với nhiều URL do CMS.
  3. Sao chép do khả năng truy cập trên các máy chủ / giao thức khác nhau.
  4. Sao chép do phiên bản in của trang web.

 Sự cố trùng lặp nội dung xảy ra khi có thể truy cập cùng một nội dung từ nhiều URL. Ví dụ: https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html sẽ được các công cụ tìm kiếm coi là một trang hoàn toàn khác với https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html?page=1 . mặc dù cả hai URL có thể tham chiếu cùng một nội dung. Vấn đề cụ thể này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng đúng thẻ Canonical.

Phần tử liên kết chính tắc giúp quản trị viên web làm rõ cho các công cụ tìm kiếm trang nào sẽ được ghi là trang gốc.

Để thẻ Canonical ở đâu?

HTML:

Dưới đây bạn có thể thấy một ví dụ về mã HTML sử dụng rel = canonical bên trong các thẻ <head>. Mã này có thể được sử dụng trên một trang như https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html?page=1 để nói với các công cụ tìm kiếm rằng https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html là phiên bản ưa thích của trang web.

        <!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <link rel="canonical" href="https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html" />
   </head>
 <body>
   ...
 </body>
</html>

 

HTTP:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Link: <https://igitech.vn/sua-chua-website-nl.html>; rel="canonical"
Content-Length: 4223
...